19. november 2008

Oppgåve 4

"Skriv kort om kvifor me fekk to jamstilte skriftspråk i 1885. Kva utfordringar møter bokmål og nynorsk i dag?"

Oppgåva va artig, eksamensvakta (Ragnhild Hovda) va ei engel, som passa på om eg hae alt eg trengte te ei kvar tid og underhaldning frå etasja under (Kurt hae spansktime, med musikkinnslag).

No æ eg ferdig, men d va trist å reise frå Kvitsund, fø eg møtte sø mange gamle kjende! I tillegg hae eg tappa bilen fø batteri (ikkje fyrste gong) sø d kom nokre venlege sjelar for å puffe den i gang! Fekk starta den te slutt!


Sigrun og Liv Astrid:
Eg skø helse masse frå Marie Cecilie og Ragnhild! Dei saknar dykk!

17. november 2008

Utan d minste ironi kan eg meddela at eg nyt å sitje heime, sjå utivi snoen som ligg på adde bare flekkar og lesa norsk. 17 timar att te eksamen.

Eg skriv innlegg nr. 2 i dag, båe med utgangspunkt i boka "Tekst og Tanke", men d æ fordi eg finn sø mykje spennade ell artig at eg syns d æ synd å skulle lesa d, fø sø å klappe boka att utan at nokon are får moglegheten te å lesa d.

Detta æ kje noko oppmuntrande lesing, men ein spennande måte å tenkje på.
"Schopenhauer blir først og fremst knytt til pessimisme. Tilværet har inga anna meining enn det som følgjer av den blinde viljen. Livskrafta, meinte han, og den viljen er noko som aldri kan tilfredsstillast. Livet blir difor ei samanhengande liding. Men han peikar på tre måtar å frigjere seg frå livsviljen på, og ein av dei er å gå opp i kunstopplevinga, den kan gje lindring. Til sjuande og sist er det likevel berre dei store tenkjerane som finn varig hjelp, nemleg ved å kunne gjennomskode elendet i livet"

Språkutviklinga frå 1850 til om lag 1900

Både bønder og borgarar var samde om at demokrati og folkeopplysning kravde eit skriftspråk som låg nærmare det språket folket talte. Å behalde dansk skriftspråk var altså ei dødfødd løysing. To alternativ stod att. Knud Knudsen arbeidde for det eine: å lage eit norsk ved å reformere det danske, altså fornorsking. Ivar Aasen arbeidde for det andre: å skape eit nytt norsk skriftspråk.

Dei fleste kjenner vel resultatet av "kampen" mellom Aasen og Knudsen, og nokre kjenner og til kven eg heiar på!

I morgo æ eksamen, og eg kan kje anna ell å glede meg (kje noko tull)